Covid-19

Träning och covid-19

"The purpose of training is to tighten up the slack, toughen the body, and polish the spirit."

-Morihei Ueshiba

Vi följer Svenska Budo och Kampsportsförbundets rekommendationer.

 Fokus är fortfarande att hålla smittspridningen nere, alla måste ta ett personligt ansvar att fortsätta göra det.
 

 • Kom bara om du känner dig helt frisk!
 • Max antal deltagare: 10 exklusive instruktörer. Tatami är 100 m²
 • Ingen "publik" De får vänta utanförlokalerna.
 • Om möjligt, byt om hemma.
 • Tänk på rekommenderade avstånd när vi kommer in i lokalen.
 • Tvätta händerna noggrant och skölj av fötterna i duschen. Tänk på avstånden!
 • Sprita händerna. (Tillgängligt i dojon)
 • Armslångt avstånd vid inhälsning och uthälsning.
 • Vi tränar med samma partner hela passet.
 • Inga lånevapen. Har ni inga egna så är det hög tid att köpa. Prata med Chris.
 • Hosta och nys i armvecket.
 • Tvätta träningskläderna ofta.
 • Inga kiai.

 SB&K rekomendationer i sin helhet:

 


Riktlinjer för träning – gäller från 25 januari 2021


Den nya pandemilagen gäller från 10 januari 2021.
I pandemilagen finns särskilda begränsningar för gym, sportanläggningar och andra platser för fritidsverksamhet
som är öppna för allmänheten.
För att personer födda 2004 eller tidigare ska kunna träna kampsport på ett säkert sätt bör vi
- Hålla avstånd till varandra*
- Inte dela utrustning med varandra
- När det är möjligt, hålla träningar utomhus
- Undvika gemensamma omklädningsrum
- Resa till och från aktiviteten individuellt
- Utföra aktiviteten i mindre grupper
- Träna med samma träningspartner hela passet
*Vi har fått besked av RF att Folkhälsomyndigheten tagit bort rekommendationen om att undvika nära fysisk kontakt men att för idrotter med omfattande kroppskontakt vid idrottsutövningen krävs det ett extra ansvarstagande inom ramen för lämpliga åtgärder, det kan exempelvis vara att tänka till på val av övningar. RF har tolkat Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd som att man får använda den kroppskontakt
som idrotten kräver.


För personer födda 2005 eller senare bör vi
- När det är möjligt, hålla träningar utomhus
- Minimera antal personer som närvarar samtidigt eller på annat sätt undvika trängsel
- Avstå från att ordna eller delta i läger, matcher, cuper och andra tävlingar med undantag för enstaka
matcher eller tävlingar som riktar sig till barn födda 2005 eller senare
Gäller alla åldersgrupper
- Beräkna maxantalet besökare som får vistas i verksamhetens lokaler inomhus samtidigt
- Skriftligt dokumentera maxantalet och hur beräkningen är gjord
- Tydligt anslå maxantalet
- Säkerställa att maxantalet inte överskrids
- Informera besökare om hur smittspridning kan undvikas
- Erbjuda sina besökare möjlighet att tvätta händerna eller erbjuda handdesinfektion
- Skriftligt dokumentera de övriga smittåtgärderna som verksamheten vidtagit
- Följa upp de vidtagna smittskyddsåtgärderna, och
- Hålla sig informerade om särskilda rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och den regionala
smittskyddsläkaren
- Begränsa antalet besökare i verksamhetslokaler inomhus på ett sätt som är säkert från
smittskyddssynpunkt
- Utforma verksamhetslokaler inomhus samt områden och utrymmen utomhus på ett sådant sätt att trängsel undviks och att besökare kan hålla avstånd från varandra
- Se till att in- och utpassage till verksamhetslokaler inomhus samt områden och utrymmen utomhus kan ske på ett sådant sätt att trängsel undviks
- Avstå från att ordna eller delta i läger, matcher, cuper och andra tävlingar med undantag för enstaka matcher eller tävlingar som riktar sig till barn födda 2005 eller senare*
*Gäller ej yrkesidrott
Beräkning av max antal besökare inomhus
 I de allmänna råden till förordningen utifrån pandemilagen anges att maxantalet ska beräknas på sådant
sätt att varje besökare inom varje avgränsat utrymme ska kunna disponera minst 10 kvadratmeter av
den tillgängliga ytan.
Hur sker då beräkningen av maxantalet besökare?
Idrottsföreningar som bedriver verksamhet i en lokal där hela ytan utgör idrottsyta gör beräkningen utifrån lokalens totala yta och detta även om viss idrottsutrustning är placerad på denna yta.
Idrottsföreningar som bedriver verksamhet i en lokal där den totala ytan utgörs av dels idrottsyta, dels sidoyta,
gör beräkningen utifrån lokalens totala yta. Sidoytor kan till exempel vara bassängkanter i en simhall eller läktare i en idrottshall.
 Personal och ledare räknas ej med i det maximalt antal personer som får vistas i lokalen samtidigt
Föreningen måste, utöver maxantalet enligt pandemilagen, också ta hänsyn till Folkhälsomyndighetens nationella allmänna råd och föreskrifter.
Ni kan läsa om föreskrifterna på Folkhälsomyndighetens hemsida:
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skydda-digoch-
andra/rekommendationer-for-att-minska-spridningen-av-covid-19/
Regionala bestämmelser kan förekomma.
SB&K:s samlade information med anledning av coronapandemin finns här:
https://www.budokampsport.se/2020/03/12/idrott-och-coronavirus-covid-19/
Vid frågor kontakta info@budokampsport.se.

Kontakt: info@bjorkstadensaikido.se                                        Copyright © All Rights Reserved